La Venda de Proximitat

LA VENDA DE PROXIMITAT

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.
La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.
La venda de proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:
• El decret que regula aquest tipus de venda
– El nom de la Generalitat de Catalunya
La modalitat de venda: directa o en circuit curt
El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula  l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

 

Venta Directa:

És la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de persona intermediària.
La venda directa es pot dur a terme en la pròpia l’explotació, en agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents.

La venda directa es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

En el cas de venda directa, l’acreditació i el logotip s’han d’exhibir de forma obligatòria en un lloc visible i preferent. En el cas de productes elaborats, el logotip es pot fer-ne constar en l’etiquetatge, sens perjudici de les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

Circuit curt:

És la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària.

La venda en circuit curt es pot fer en establiments minoristes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establerts en aquest Decret.
La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.
En el cas de venda de circuit curt, les persones o agrupacions acreditades han d’identificar aquests productes, abans de la seva comercialització, amb el logotip i s’escau les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge

https://gastromercat.cat/

Amb l'app de GastroMercat digitalitzem tot el procés de compra de productes, fent-lo més ràpid i eficaç. Troba tots els productors de GastroMercat que treballen.

訂購使蒂諾斯安眠藥

失眠多夢睡不著,長期下來不但影響工作和生活,也會影響健康,官網https://www.stilnox-online.com/,訂購使蒂諾斯安眠藥,讓自己睡得好。

使蒂諾斯是全球最安全的安眠藥之一,線上使蒂諾斯訂購,所有商品為正品,隱私包裝出貨。