Venda de Proximitat

Decret 24/2013

El marc competencial en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca derivat de l’article 116, en concordança amb l’article 110 de l’Estatut, atribueix a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives i d’una manera íntegra, la potestat legislativa, la reglamentària i la funció executiva mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

Aquest Decret comporta un desenvolupament de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, que assenyala com a línies d’actuació de les polítiques agràries la priorització d’iniciatives de foment de la transformació agroindustrial que comporti més participació dels productors en els valors afegits dels productes i el foment de la millora de les condicions en què es fa la transformació i la comercialització de la producció agroalimentària.

El règim d’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris que regula el present Decret respon a la creixent demanda del sector productor agrari de Catalunya d’obtenir un reconeixement específic per part de l’Administració de la realització de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris als consumidors finals. Aquest règim complementa el marc normatiu vigent en matèria de modernització de les explotacions agràries, que considera com a activitat agrària la venda directa de la producció pròpia dels agricultors ja sigui en la seva explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguin establiments comercials permanents. Aquest sistema d’acreditació voluntària té per finalitat la promoció de la venda de proximitat, que no ha d’impedir seguir amb la venda de proximitat a aquells subjectes que no s’hi adhereixin.

En el mateix sentit, el Parlament de Catalunya en la sessió plenària del dia 14 d’abril de 2010 va adoptar la Resolució 671/VIII sobre el món agrari, la qual en el seu apartat V relatiu a l’alimentació, l’agroindústria i els mercats insta el Govern, entre altres coses, a persistir en la promoció i la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans amb distintius d’origen i qualitat; a intensificar les campanyes d’informació als consumidors per afavorir el comerç de proximitat i el de productes amb distintiu de qualitat, creant estructures i associacions de comercialització que concentrin i donin més força a l’oferta; a fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància entre productors i consumidors, prioritzant la venda directa als consumidors, i a promoure el consum d’aliments frescos i la identificació de produccions alimentàries artesanals, potenciant i evidenciant els conceptes de proximitat i sostenibilitat.

La diversificació de les fonts d’ingressos de les explotacions agrícoles i ramaderes pot suposar un increment de la renda de les seves explotacions donant viabilitat al sector i fomentant la seva competitivitat. La venda directa dels productes agroalimentaris o amb la intervenció limitada a una persona intermediària és una forma d’aquesta diversificació que pot fer més rendible l’activitat de les explotacions agràries en oferir als consumidors productes amb un valor de proximitat i d’informació sobre la seva procedència i elaboració.

Aquesta activitat de venda de proximitat també pot donar lloc a la creació d’una venda de mercat cada vegada més apreciada pels consumidors. Així mateix, pot afavorir el consum dels productes de temporada de l’àmbit territorial de Catalunya.

Des del punt de vista dels consumidors, aquests cada cop estan més interessats en conèixer l’origen, els sistemes de producció dels aliments i la seva sostenibilitat. La identificació de les empreses que es dediquen a la venda de proximitat de productes agroalimentaris de producció o producció i elaboració pròpia dóna resposta a aquesta demanda.

El present Decret s’insereix en un marc normatiu del qual formen part, entre d’altres, el Reglament (CE) 178/2002, de 28 de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària, el qual estableix els requisits generals en matèria de legislació alimentària, entre ells el de la traçabilitat dels productes alimentaris; el Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris; el Reglament (CE) 853/2004, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal; el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris, així com les lleis 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, inspirades en els mateixos principis informadors, entre els quals destaca el principi d’autocontrol i d’anàlisi del risc, i la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

En aquest sentit, el Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, possibilita que els operadors alimentaris puguin aplicar els procediments d’autocontrol establerts per aquest Reglament amb criteris de flexibilitat, per tal que es puguin aplicar en totes les situacions, mitjançant la utilització de guies de pràctiques correctes d’higiene (GBPH). En aquesta línia, el Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als petits establiments en un entorn rural, estableix mesures per facilitar el compliment dels requisits higienicosanitaris en petits establiments de l’entorn rural.

A més de l’esmentada normativa, s’ha tingut en compte la Directiva 2006/123/CE del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

D’acord amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tot això a proposta dels consellers d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’Empresa i Ocupació i de Salut, de acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals
 

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte regular l’acreditació voluntària dels productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració pròpia directament als consumidors o a establiments minoristes i de restauració.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquest Decret s’entén per:

a) Venda de proximitat: venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.

b) Venda directa: la realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de cap persona intermediària.
En el cas que la venda, la realitzi una persona jurídica diferent del productor o la productora, aquesta persona no es considera persona intermediària sempre que estigui participada en més del 50% pel productor o per la productora mateixos.

c) Venda en circuit curt: la realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària.

d) Agrupació de productors agraris: qualsevol tipus d’entitat associativa reconeguda en dret de productors agraris, que ven tant els productes de producció o producció i elaboració dels seus associats productors, com els productes produïts i elaborats per l’agrupació amb els productes aportats pels seus associats productors, sempre que els associats productors siguin titulars d’una explotació les dades de la qual constin en el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya que gestiona el departament competent en matèria d’agricultura i alimentació. A aquests efectes també es consideren com a agrupació de productors agraris les cooperatives agràries i les societats agràries de transformació.

e) Producció pròpia de productes agroalimentaris: aquella producció obtinguda per la persona productora o per l’agrupació de productors agraris, ja procedeixi de la terra o de la ramaderia de l’explotació de la qual són titulars.

f) Elaboració pròpia: el procés d’elaboració o de transformació que du a terme la persona productora o l’agrupació de productors agraris amb les matèries primeres principals procedents de l’explotació de la qual, tant els productors com els socis productors de l’agrupació, han de ser titulars. Aquest procés es pot dur a terme dins o fora de l’explotació sempre que, en el primer dels dos supòsits, els productors disposin dels mitjans necessaris per poder fer aquesta elaboració o transformació i en aquells casos en què la normativa específica així ho determini.

En el cas que l’elaboració, la realitzi una persona jurídica diferent del productor o la productora, igualment es considera elaboració pròpia sempre que la persona jurídica estigui participada en més del 50% pel productor o per la productora mateixos.

També es consideren elaboració pròpia els serveis tecnològics realitzats per tercers per a l’obtenció d’oli d’oliva, farines de cereals i lleguminoses, sucs vegetals i vegetals cuits, i també l’esclofollat i torrada de fruita seca, el tractament tèrmic i l’estandardització del contingut en greix de la llet, i els especejats de carn.

g) Persona intermediària: els establiments minoristes, les agrupacions de productors agraris quan comercialitzin productes que provenen de productors no associats, els establiments de turisme rural, els establiments de restauració inclosos els de restauració col·lectiva, quan venen els productes directament als consumidors finals.

Afectacions

Altres versions d’aquest precepte

Article 3

Àmbit d’aplicació

3.1 Aquest Decret s’aplica:

a) A la venda directa de producció pròpia i productes d’elaboració pròpia, per part dels productors o agrupacions de productors agraris al consumidor o consumidora final.

b) A la venda en circuit curt de producció pròpia i productes d’elaboració pròpia, per part dels productors en favor dels consumidors finals, amb la intervenció d’una persona intermediària.

3.2 Queda exceptuat de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret:

a) Els productes recol·lectats en el medi natural.

b) L’autoconsum privat de la producció pròpia i dels productes d’elaboració pròpia.

3.3 [No vigent]

Afectacions

Altres versions d’aquest precepte

Article 4

Finalitats

Aquest Decret té com a finalitats:

a) Establir un sistema d’acreditació voluntari per a les persones que vulguin realitzar la venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya i dels productes objecte d’aquests tipus de venda per garantir una informació correcta, adequada i suficient als consumidors.

b) Reduir el procés de trasllat, intermediació i venda dels productes agroalimentaris i disminuir el cost derivat d’aquest, en benefici dels productors i consumidors.

c) Afavorir l’augment del valor afegit dels productes agroalimentaris i la diversificació de les fonts d’ingressos de les persones que els produeixin o elaborin que permeti un increment de la seva renda i afavoreixi la viabilitat de les seves explotacions.

d) Contribuir a la consolidació del turisme rural i la restauració relacionats amb la venda de proximitat dels productes agroalimentaris de Catalunya.

Capítol II

Seguretat i higiene dels productes de venda de proximitat
 

Article 5

Responsabilitats dels productors

5.1 Els productors són responsables de la seguretat dels productes que produeixen o elaboren i han de vetllar perquè siguin innocus. Han de complir, en totes les etapes de la producció, transformació, envasament, transport i venda dels seus productes, els requisits de la normativa corresponent que afecti a les seves activitats.

5.2 Els productors han de disposar, aplicar i mantenir sistemes d’autocontrol adequats, d’acord amb l’activitat que realitzen. En aquest sentit, els productors poden optar per utilitzar guies de pràctiques correctes d’higiene (GBPH) d’acord amb l’article 4 del Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentàries per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural, aplicables a la seva activitat, a l’efecte de donar compliment als requisits d’higiene i autocontrol establerts pel Reglament (CE) 852/2004.

5.3 En el cas de la venda en circuit curt, els productors han d’identificar a qualsevol establiment al qual hagin subministrat els seus productes agroalimentaris i han de tenir aquesta informació a disposició de les autoritats competents si aquestes la sol·liciten.

Capítol III

Sistema d’acreditació de la venda de proximitat
 

Article 6

Llocs de venda dels productes de venda de proximitat

6.1 La venda directa es pot realitzar en la mateixa explotació, en agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents.

6.2 La venda en circuit curt es pot realitzar en establiments minoristes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establerts en aquest Decret.

6.3 La venda directa i la venda en circuit curt es poden efectuar també a distància, complint el que estableixen l’article 14 del Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, així com la resta de normativa que esdevingui aplicable, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

Article 7

Requisits per a obtenir l’acreditació en la venda de proximitat

7.1 Les persones que vulguin obtenir l’acreditació en la venda de proximitat de productes agroalimentaris d’acord amb aquest Decret han de complir els requisits següents:

a) Ser titulars d’una explotació les dades de la qual constin en el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya que gestiona el departament competent en matèria d’agricultura i alimentació. En el cas de les agrupacions de productors agraris aquest requisit l’han de complir els membres que siguin productors agraris.

b) Comunicar anualment l’adhesió al sistema d’acreditació de venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària referida a l’article 8, en la qual han de fer constar que els productes que comercialitzin directament a l’empara de l’acreditació procedeixen de l’explotació de la qual són titulars o han estat elaborats amb matèries primeres principals procedents d’aquesta explotació. L’acreditació i el logo s’han d’exhibir d’acord amb l’article 10.

c) En el cas de la carn emparada sota el distintiu de venda de proximitat, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. Els animals que no hagin nascut en aquestes explotacions han d’haver estat engreixats a explotacions catalanes com a mínim 4 mesos per a boví, 40 dies en el cas d’aviram i 4 mesos en el cas de l’espècie porcina. Pel que fa a la resta d’animals nascuts en explotacions ubicades fora de Catalunya, han de ser engreixats en les explotacions agràries de Catalunya. En tots els casos, els animals han de ser sacrificats en escorxadors ubicats com a màxim a 3 hores de transport des de l’explotació d’on procedeixin.

7.2 Les persones que realitzin la venda de proximitat amb l’acreditació prevista en aquest Decret poden utilitzar els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes que estableix la normativa de consum i, especialment, l’adhesió al sistema arbitral de consum. En cas que s’adhereixin al sistema arbitral de consum han d’informar-ne als consumidors, de conformitat amb les previsions que recull la normativa de consum.

7.3 El compliment dels requisits referits als apartats anteriors s’entén sens perjudici de l’obligació de complir els requisits establerts a la normativa reguladora de la producció i elaboració de productes agroalimentaris que resulti aplicable en cada cas i en concret:

a) Els requisits de registre i autorització exigibles als productors agroalimentaris elaborats d’acord amb el que estableix l’article 2.f) d’aquest Decret.

b) Els requisits aplicables a la producció, elaboració, comercialització i traçabilitat dels productes agroalimentaris d’acord amb el que estableix la normativa de seguretat alimentària i la sectorial en matèria de qualitat agroalimentària.

c) Els principis de seguretat alimentària i els requisits d’higiene establerts al capítol II d’aquest Decret, així com aquells requisits establerts per la normativa específica pròpia del producte que es comercialitza.

d) Els requisits generals d’etiquetatge i informació als consumidors, així com els establerts per la normativa específica pròpia del producte que es comercialitza.

e) Els requisits establerts per la normativa de comerç interior i de consum que esdevingui aplicable.

Afectacions

Altres versions d’aquest precepte

Article 8

Adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat

8.1 L’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat es realitza mitjançant la declaració única agrària (DUN) que poden presentar les persones titulars d’explotacions agràries i les agrupacions de productors agraris davant el departament competent en matèria d’agricultura i alimentació, d’acord amb el procediment i les condicions que s’estableixen a l’efecte anualment mitjançant una ordre del conseller o de la consellera competent que regula aquesta declaració.

8.2 Juntament amb la presentació de l’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat, mitjançant la DUN, les persones interessades s’han de descarregar del lloc web específicament habilitat per la Generalitat a aquests efectes el logo que ha d’identificar els productes objecte de la venda de proximitat, d’acord amb l’article 10, que consta a l’annex 1. La realització d’aquests tràmits permet la utilització de manera automàtica del logo identificatiu de la venda de proximitat.

8.3 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de les dades compreses en l’article 12.1 lletres a), b) i c) i que consten o acompanyen la DUN, en relació amb l’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat, comporta, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte l’adhesió al sistema i impedeix la utilització del logo i l’exhibició pública de l’acreditació.

8.4 La resolució del director o directora general competent en matèria d’alimentació que constata les circumstàncies a què fa referència l’apartat anterior determina la retirada de l’acreditació i prohibició d’utilització del logo, alhora que pot comportar també l’inici de les actuacions corresponents i l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.

Afectacions

Altres versions d’aquest precepte

Article 9

Acreditació de la venda de proximitat

9.1 El director o directora general competent en matèria d’alimentació lliura a la persona que hagi presentat la declaració establerta a l’article anterior, en el termini de 15 dies des del dia de la presentació d’aquesta, un document d’acreditació d’adhesió al sistema de venda de proximitat. Mentre no es disposi d’aquesta acreditació els interessats poden identificar els productes i els punts de venda únicament amb el logo referit a l’article.

9.2 En el document d’acreditació, el model del qual s’estableix a la web http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat, es fa constar el nom, número d’identificació fiscal (NIF/NIE) i l’adreça de les persones titulars d’explotacions agràries o agrupacions de productors agraris, la relació de productes agroalimentaris de producció o producció i elaboració pròpies que s’ofereixen en la venda directa o la que es destina als establiments que fan la venda en circuit curt i la data de l’acreditació.

Article 10

Normes d’utilització de l’acreditació i del logo identificatiu

La identificació dels llocs on es realitza la venda de proximitat, i si s’escau, dels productes que s’ofereixen als consumidors s’efectua mitjançant l’acreditació i el logo referits als articles anteriors d’acord amb el següent:

a) En el cas de venda directa, l’acreditació i el logo s’han d’exhibir de forma obligatòria en un lloc visible i preferent. En el cas de productes elaborats, el logo es pot fer constar en el seu etiquetatge, sens perjudici de les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

b) En el cas de venda de circuit curt, les persones interessades o agrupacions acreditades han d’identificar aquests productes, abans de la seva comercialització, amb el logo, sense perjudici de les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

c) Quan la persona acreditada efectuï la venda a distància ha de constar una reproducció de l’acreditació i del logo corresponent en tota la informació precontractual documentada i, si en disposa, al web corresponent.

d) Quan les persones que realitzin la venda directa o els intermediaris que realitzin la venda en circuit curt comercialitzin altres tipus de productes juntament amb els que són objecte de venda de proximitat, els productes acreditats com de venda de proximitat s’han d’identificar amb el logo i s’han de separar convenientment de la resta de productes per tal que el consumidor o consumidora els pugui identificar degudament i amb facilitat.
Aquest logo identificador ha d’estar situat al costat dels productes procedents dels productors i les productores adherits, i no en aparadors o altres suports genèrics que puguin induir a error al consumidor o la consumidora.

e) En cas que es duguin a terme accions promocionals de venda de productes agroalimentaris de proximitat els promotors han d’exhibir el logo corresponent.

f) Els mercats de productes agroalimentaris integrats en la seva totalitat per paradistes acreditats d’acord amb aquest Decret poden substituir l’exhibició de les acreditacions individuals per una de global amb el logo, a exhibir en el mercat o en els seus accessos.

Afectacions

Altres versions d’aquest precepte

Article 11

Vigència i revocació de l’acreditació

11.1 L’acreditació té validesa fins a l’obertura del període de presentació següent de la DUN, sempre que es compleixin les condicions que donen lloc a la seva obtenció i les obligacions exigides en aquest Decret.

11.2 Si es produeix qualsevol modificació en l’acreditació d’una persona titular o d’una agrupació de productors agraris, s’ha de comunicar al departament competent en matèria d’agricultura i alimentació a través de la DUN, d’acord amb l’Ordre reguladora d’aquesta declaració que s’esmenta a l’article 8.1.

11.3 Un cop feta aquesta comunicació, la persona titular de la direcció general competent en matèria d’alimentació modifica les dades corresponents de la base de dades que es regula a l’article 12 i lliura, en el termini de 15 dies, a la persona interessada una nova acreditació en la qual queda reflectida la modificació efectuada.

11.4 L’acreditació de la venda de proximitat es pot deixar sense efecte per renúncia de les persones o agrupacions acreditades, en el supòsit establert a l’article 8.4, o quan es comprovi que incompleixen qualsevol dels requisits d’obtenció i les obligacions exigides en aquest Decret o la utilització indeguda de l’acreditació i el logo.

11.5 Si es detecta un incompliment o una utilització indeguda de l’acreditació i del logo, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària ha d’obrir un procediment administratiu d’esmena perquè la persona o l’agrupació acreditada compleixi aquest Decret.

11.6 El procediment administratiu d’esmena s’ha d’iniciar de seguida que es detecti el possible incompliment i té una durada màxima de dos mesos. S’inicia mitjançant la notificació a les persones o agrupacions acreditades interessades, que disposen del termini d’un mes per a esmenar l’incompliment o la utilització indeguda de l’acreditació i del logo, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar de la notificació.

11.7 La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en vista de la documentació continguda en l’expedient administratiu i una vegada transcorregut el termini de deu dies del punt 6, ha de dictar resolució del procediment administratiu que ha de determinar:

a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment d’esmenes en resulta que les persones o agrupacions acreditades compleixen i fan un ús adequat de l’acreditació i del logo.

b) La revocació de l’acreditació de la venda de proximitat i posar fi a qualsevol forma d’ús d’aquesta acreditació i del logo, si en el termini d’un mes no s’han esmenat l’incompliment o la utilització indeguda de l’acreditació i del logo.

Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del departament competent en matèria d’agricultura i alimentació.

11.8 Aquelles persones o agrupacions que han deixat de ser beneficiàries de l’acreditació de la venda de proximitat per incórrer en alguna de les causes establertes a l’apartat 4 d’aquest article, excepte en el cas de la renúncia, no poden tornar a ser-ne beneficiàries fins al cap de 3 anys a comptar des de la data en la qual adquireixi fermesa la resolució corresponent.

Afectacions

Altres versions d’aquest precepte

Article 12

Base de dades de persones acreditades i productes de venda de proximitat

12.1 Les dades relatives a l’acreditació de la venda de proximitat són incorporades per la direcció general competent en matèria d’alimentació a una base de dades en la qual s’inclouen les dades següents:

a) El nom i cognoms o raó social, si escau; número d’identificació fiscal (NIF/NIE); adreça postal i electrònica i telèfon de les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries, de les agrupacions de productors agraris acreditades per fer venda de proximitat, dels seus membres productors i, si s’escau, dels seus representants legals.

b) La relació de productes agroalimentaris de producció o producció i elaboració pròpies emparats per l’acreditació.

c) La relació de productes agroalimentaris de producció o producció i elaboració pròpies que disposen d’etiquetes amb el logo corresponent.

d) La data d’acreditació.

e) Les modificacions introduïdes i data en la que s’han introduït.

f) La data de la renúncia a l’acreditació per fer venda de proximitat presentada pels interessats.

g) La data de la revocació de l’acreditació per fer venda de proximitat.

12.2 L’accés a aquestes dades es regeix pel que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les dades de caràcter personal que figurin en la base de dades resten sotmeses a la normativa específica sobre protecció de dades de caràcter personal.

Capítol IV

Control oficial

13.1 Les autoritats competents en matèries d’agricultura i alimentació, salut, consum i comerç han de verificar el compliment de les disposicions aplicables a cada un dels àmbits de les seves respectives competències.

13.2 Les autoritats competents podran realitzar en qualsevol moment els controls i les inspeccions que consideri necessàries per tal de verificar el compliment de les obligacions exigides en aquest Decret.

Article 13

Control oficial

13.1 Les autoritats competents en matèries d’agricultura i alimentació, salut, consum i comerç han de verificar el compliment de les disposicions aplicables a cada un dels àmbits de les seves respectives competències.

13.2 Les autoritats competents podran realitzar en qualsevol moment els controls i les inspeccions que consideri necessàries per tal de verificar el compliment de les obligacions exigides en aquest Decret.

Disposicions addicionals

 

Disposició addicional primera

Fitxer de dades de caràcter personal

Es crea un fitxer de dades de caràcter personal, que consta a l’annex 2, on s’inclouen les dades de caràcter personal dels titulars d’explotacions agràries i les agrupacions de productors agraris que comuniquin l’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat.

Disposició addicional segona

Adaptació de la declaració única agrària
Per tal de permetre realitzar l’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària, el conseller o consellera competent en la matèria ha de determinar mitjançant l’ordre que regula aquesta declaració el procediment i les condicions aplicables.

https://gastromercat.cat/

Amb l'app de GastroMercat digitalitzem tot el procés de compra de productes, fent-lo més ràpid i eficaç. Troba tots els productors de GastroMercat que treballen.

訂購使蒂諾斯安眠藥

失眠多夢睡不著,長期下來不但影響工作和生活,也會影響健康,官網https://www.stilnox-online.com/,訂購使蒂諾斯安眠藥,讓自己睡得好。

使蒂諾斯是全球最安全的安眠藥之一,線上使蒂諾斯訂購,所有商品為正品,隱私包裝出貨。